Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Betuwehof 10
5709 KP Helmond

(0492) 745 156
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Begeleiding op maat’

Maatwerk trajecten (trajectbegeleiding)

Steeds meer leerlingen met zorgvragen blijven in het regulier onderwijs. Dit vraagt om een versterking van het handelen van de onderwijsprofessional binnen hetregulier onderwijs.

Als de onderwijsontwikkeling stagneert en dit (vermoedelijk) te maken heeft met psychische of psychiatrische problematiek dan kan een preventief onderwijs-arrangement van Zuiderbos uitkomst bieden.

Dit traject combineert onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en onderwijsondersteuning op de thuisschool. Het arrangement is gericht op de versterking van de professional en de basisondersteuning van de school.

Dit traject kan ook geboden worden als er al een lopende behandeling is en de onderwijssituatie verandert en problematisch wordt.

Vanuit Zuiderbos Helmond delen wij onze expertise en bieden we twee maatwerktrajecten aan:
• POZA: Preventief Onderwijs Zorg Arrangement
• BOOA: Basis Op Orde Arrangement

Het maatwerktraject kan zich richten op de individuele leerling, het groepsproces, het pedagogisch handelen en/of klimaat of een combinatie hiervan. Afhankelijk van de
hulpvragen richten we samen een traject in waarin we duidelijke verwachtingen en
resultaatafspraken vastleggen.

Preventief onderwijs zorgarrangement (POZA)
Zuiderbos werkt vanuit het bio-psychosociaal model. Onder alle soorten gedrag liggen factoren die zowel vanuit biologische, psychologische en sociale oorsprong van invloed (kunnen) zijn. Deze factoren brengen we rondom de individuele leerling zo goed mogelijk in kaart om de juiste adviezen en handelingsarrangementen te kunnen bieden. Daarin werken we nauw samen met ouders, hulpverlening, zorgpartners, samenwerkingsverbanden, leerplicht en gemeenten.
Doel: Onbegrepen gedrag in kaart brengen en analyseren, ondersteuningsbehoeften in kaart brengen en handelingsadviezen aanbieden aan school, leerling en ouders.

Wat houdt POZA precies in?
Trajectbegeleiders van Zuiderbos zijn onafhankelijk. Zij onderzoeken en observeren in de klas op school, voeren inhoudelijke gesprekken met collega’s, ouders, (zorg)professionals en waar nodig ook met de leerling. Daarnaast maakt een uitgebreide dossieranalyse en mogelijk verder onderzoek onderdeel uit van het traject. Uitgangspunt is altijd dat de adviezen en vervolgstappen
toekomstbestendig en overdraagbaar zijn.

BASIS OP ORDE ARRANGEMENT (BOOA)

In een snel veranderende maatschappij met al zijn uitdagingen, invloeden en belemmeringen is de school voor leerlingen, ouders maar ook voor professionals een vaste waarde, een anker van houvast. Veiligheid, geborgenheid, duidelijkheid en structuur. En toch verandert het onderwijs minder snel mee met de maatschappelijke ontwikkelingen dan we zouden denken.
Er wordt gedifferentieerd, maar dan wel op schaalgrootte van onderwijsvormen en niveaus. (BaO, VMBO, HAVO/VWO, Pro, SO, VSO). De onderlinge verschillen en de uitdagingen veranderen daarmee niet in de klas.
Hoe maak ik mijn onderwijs en pedagogische aanpak passend voor de hele doelgroep?
Hoe differentieer ik mijn handelen op verschillend gedrag?
Zijn mijn pedagogisch klimaat en de veiligheid toereikend aanwezig zodat leerlingen zich blijven ontwikkelen en waarin tegelijkertijd het klassenmanagement en werkdruk voor de leraar beheersbaar blijven?

CONSULTATIE
Scholen kunnen Zuiderbos om consultatie vragen wat betreft de aanpak van leerlingen met een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan. Het betreft incidentele korte vragen. Dit kan telefonisch, op afspraak of via e-mail.

 KLIK HIER voor de folder