Postadres
Postbus 2214
5260 CE Vught

Bezoekadres
Platanenlaan 26-b
5507 MD Veldhoven

(040) 303 06 54
info@zuiderbos.nl

Veelgestelde vragen
Heeft u een vraag? Wellicht hebben wij het antwoord hier voor u klaar staan.

‘Begeleiding op maat’

Maatwerk trajecten (trajectbegeleiding)

Ambulante zorg is zorg waarbij de zorgverlener naar de zorgontvanger toe gaat. Onze afdeling ambulante begeleiding heeft twee functies:

1. Trajectbegeleiding bij plaatsing van leerling op Zuiderbos.
Om goed te kunnen sturen in het leerproces van uw kind, neemt een van onze trajectbegeleiders contact op met de school van herkomst. De trajectbegeleider vraagt de school een beeld te geven van de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Zij bespreken de sterke punten van uw kind en welke ontwikkelpunten in ons OPP meegenomen moeten worden. Ook bespreken zij de eventuele terugplaatsing. 

Verlaat uw kind onze school, dan evalueren we het OPP en beschrijven we de (verdere) ondersteuningsbehoefte. Uiteraard wordt dit eerst met u besproken. Vervolgens vindt een warme overdracht plaats door de intern begeleider van de betreffende afdeling en/of de mentor. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn op de vervolgschool, dan komt er - na toestemming van het samenwerkingsverband - een trajectbegeleider in beeld.

Bij terugplaatsing streven wij ernaar dat de leerling weer goed functioneert op de school van herkomst, op een andere school of binnen de arbeidsmarkt.

De nazorg wordt in principe gedaan door de intern begeleider en/of de mentor van de leerling. Als de ouders het ermee eens zijn, gaat het ‘ontwikkelingsperspectief’ (OPP) tijdens een goed overdrachtsgesprek naar de ontvangende school. Heeft de leerling toch ondersteuning nodig vanuit Zuiderbos, dan schakelen we de trajectbegeleider in. De trajectbegeleider maakt afspraken over de begeleiding met de ontvangende school en het samenwerkingsverband. Na twee jaar gaan we na of de leerling nog naar de ontvangende school gaat en op een wenselijk niveau zit.

2. De tweede functie van onze ambulante begeleiding is het Onderwijs Zorg Arrangement Psychiatrische Problematiek (OZAPP).

  • OZAPP is er voor leerlingen die dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijs, waarbij sprake is van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan.
  • OZAPP wordt uitgevoerd in samenwerking met een zorgpartner.
  • Een leerling moet zijn aangemeld bij een tweedelijns ggz-instelling om in aanmerking te komen voor OZAPP.
  • De behandelaren, gezinsbegeleiders en trajectbegeleiders stellen samen een integraal plan op. Het eerste doel is het voorkomen van verdere achteruitgang.
  • Belangrijke partners zijn de ouders, het samenwerkingsverband en de school waarop de leerling zit.